Nieuwe Weg Natuurfonds start!

De grote stilte
Het verdwijnen van vogels in het boerenland – grutto, kievit, leeuwerik, patrijs etc. – is als het leegroven van kunst uit het Rijksmuseum. Kunst drukt uit wat de menselijke geest kan, inspireert en troost. Vogels, en andere planten en dieren, tonen waar de natuur toe in staat is, en raakt liefhebbers, en dat zijn er miljoenen in Nederland, op dezelfde diepe manier.
Maar de reservaten (de ‘musea van de natuur´) zijn beperkt: in Nederland is zo’n 15% van het oppervlak officiële natuur. In het noorden bijvoorbeeld het Lauwersmeergebied, het stroomdal Drentse Aa en de Wadden inclusief grote delen van de eilanden. Dat is te weinig en het is onder de internationale norm van wat de Verenigde Naties hebben afgesproken.

Maar waar veel vogels in samenhang leefden met boeren is die symbiose totaal verdwenen. Weilanden en akkers zijn hoog productieve fabrieken geworden. Dit zijn gebieden waar vogels geen voedsel en veiligheid vinden. Een jonge kievit eet zo’n 1.500 insecten per dag. Als die er niet meer zijn betekent dat honger(dood). Van nest (ei) tot vliegklaar heeft de vogel 8 weken nodig, maar eind april, begin mei wordt er al gemaaid. En een maand later weer.
Op de productiegronden vindt woestijnvorming plaats door het ongeschikt maken van het landschap voor planten en dieren. Er groeit geen gras meer in grote delen van het weidegebied, maar kunstgras.

De hulptroepen
Veel organisaties maken zich druk om het verlies aan planten en dieren en beschermen gebieden. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gronings Landschap/Fryske Gea/Drents Landschap, Vogelbescherming doen er alles aan om hun gebieden in stand te houden. Ze worden geholpen door veel leden. En soms door gulle gevers: zo heeft Vogelbescherming 25 hectare in de Onnerpolder kunnen kopen door een gift van één particulier! De weilanden worden nu beheert door een biologische boer.
En gelukkig zijn er honderden boeren die op een deel van hun grond rekening houden met weide- of akkervogels door bijvoorbeeld laat te maaien of kruidenrijke randen aan te leggen. Voor het gemis aan opbrengst van de grond krijgen ze een vergoeding.

Het fonds
Het Nieuwe Weg Natuurfonds is bedoeld om boeren die extra moeite doen om andere dan louter economische waarden in hun bedrijf mee te laten tellen te stimuleren. En het is vooral bedoeld om als burgers het initiatief terug te pakken en te tonen dat de planten en dieren van het boerenlandschap, de topkunst van de natuur, recht hebben op hun eigen, unieke plek in Nederland.
We kregen van verschillende biologische boeren suggesties om actie te ondernemen. Het gaat om kruiden en insecten in grasland en op randen van akkers. Weidevogels en vogels op en rond boerderij en erf. Meerdere ideeën betroffen het maken van informatiemateriaal en het organiseren van excursies naar biologische bedrijven. Vanuit de biologische werkende boeren blijkt er een behoefte en bereidheid uitleg en informa­tie te geven aan consumenten. Het liefst willen we alle aanvragen honoreren. Dat gaat ± €20.000.- kosten.

Stichting De Nieuwe Weg
Het fonds valt onder de onafhankelijke stichting De Nieuwe Weg en staat los van de winkel.  Maar het nieuwe fonds drukt uit wat het achterliggende ideaal van de winkel is: natuurinclusief produceren. Je wordt donateur voor (minimaal) €25.- per jaar. En je hebt dan recht op kortingen op de activiteiten van stichting De Nieuwe Weg.
Het project kan gevolgd worden via de website van de winkel: www.denieuweweg.nu en door je in te schrijven op de nieuwsbrief van het fonds: zie denieuweweg.nu/contact. Het fonds is een initiatief van Ariën Baken, Henk van der Molen en Jacob de Vries.

Doneer op Stichting De Nieuwe Weg
onder vermelding van Natuurfonds

Banknummer:  NL 48 INGB 0005.931.288